Agiloft Avtalshantering

En agil, intuitiv och komplett lösning för din avtalshantering

Avtalshantering

För hela organisationen

För hela organisationen

Ta fullt ägarskap över processen för avtalshantering, nu finns verktyget som hjälper dig 

Agilofts lösning för avtalshantering automatiserar avtalsflöden när det gäller att upprätta, godkänna och övervaka avtal. Företag får betydande besparingar i inköp, effektivare försäljningscykler och drastiskt minskade efterlevnadsrisker.

Lösningen bygger på en no-code plattform och har hög säkerhet samt erbjuder en helt anpassningsbar best practice funktionalitet för både köpare och säljare.

Skapa avtal direkt med hjälp av lätt tillgängliga arkiv, mallar och klausulbibliotek. Flexibla arbetsflöden för godkännande och automatiska meddelanden snabbar upp avtalsprocessen. Systemet har inbyggda AI-funktioner som erbjuder möjlighet att identifiera och importera nyckelvillkor och klausuler.

De mest komplexa processer för godkännanden kan automatiseras och funktioner för att säkra efterlevnad och för automatiserade meddelanden skapar trygghet i processen. Med hjälp av sömlös integration emot befintliga system blir processen effektivare.

Agiloft är designat för att tillgodose företagets hela behov, inte bara ur ett tekniskt perspektiv utan också när det gäller organisation och infrastruktur. 

Agiloft tillhandahåller en komplett och stabil lösning för att effektivisera alla era processer, som att initiera, godkänna, förvalta och övervaka företagskontrakt. 

Agiloft tillgodoser behoven hos de största organisationerna för att sänka kostnaderna för inköp, påskynda försäljningen, efterleva bevaka åtagande och minska regulatoriska och juridiska risker under hela kontraktets livscykel.

Snabbare säljcykel ökar intäkterna och kassaflödet

Automatiserad avtalsprocess sparar tid

Skapa offerter och avtal direkt med hjälp av full integration emot olika CRM system. Avtal skapas med ett klick och via automatiserade processer för godkännande integrerat med e-post, SMS och e-signatur, blir affärsavsluten snabbare.

Bättre kundupplevelse

Med en effektivare avtalsprocess ökar din förmåga att leverera en bra kundupplevelse. Minimera risken att inte kunna uppfylla åtaganden emot kunderna och överträffa kundernas förväntningar genom att vara proaktiv med hjälp av en effektiv avtalsprocess.

Bättre precision i intäktsprognoser

Verklighetsbilden av företagets affärer återfinns i befintliga avtal. Nu är det möjligt att effektivt hämta avtalsinformation ifrån en central källa som kan struktureras och delas med intressenter. Det reella värdet av en affär uppnås om alla berörda har rätt information om vad som gäller. Skapa trygghet med hjälp av behovsanpassade dashboards och rapporter för exempelvis nyckeltal och varningar för interna roller, avdelningar och kunder.

Säkra intäkterna

Stoppa intäktsläckage – Agiloft CLM håller inte bara reda på åtaganden och slutdatum för avtal utan även omförhandlingar och avtalsmässiga förutsättningar för korrekt fakturering. Systemet rekommenderar åtgärder för att maximera intäkterna.

För Sälj

Automatisera hela avtalslivscykeln

Nya leverantörer introduceras effektivare

Snabba upp processen – Minska introduktionstiden för leverantörer och säljare upp till 10 gånger genom att automatisera arbetsflöden för obligatoriska förfrågningar om information.

Professionella och bättre affärer

Etablera relevant styrning – Säkerställ att varje enskilt avtal efterlever företagets standarder och inkluderar ett konsekvent och lämpligt språk med hjälp av ett digitalt arkiv, klausulbibliotek och konfigurerbara affärsregler. En säker och behörighetsbaserad leverantörsportal gör förhandlingarna enklare.

CLM kan integreras med ERP system

Utnyttja din befintliga affärs data –  Integrera Agiloft med ditt affärssystem och anpassa koder för kostnadsställen för att följa upp kostnader emot budget.

 

Leverantörernas prestationer följs upp

Bevaka avtalsefterlevnaden – Kontrollera leverantörernas prestation emot servicenivåavtal och avtalsåtaganden. Synliggör risker och möjligheter med anpassade rapporter och automatiska varningar för kostnader, förfallodatum och efterlevnad.

Rapporteringsverktygen ger möjlighet till analyser av utfallet för befintliga avtal, vilket ger förutsättningar att förhandla bättre avtal.

För Inköp

Programvara för effektiv juridisk hantering av avtal och efterlevnad

Kontroll på avtalsrisker

Identifiera juridiska risker i avtalen – AI-aktiverad riskpoäng tydliggör riskerna i dina avtal så att du kan minimera avtal med hög risk.

Trygghet genom att ta ansvar för efterlevnad

Förenkla och rationalisera efterlevnad – Oavsett om efterlevnaden avser ICFR/SOX,  GDPR eller övervakning av avtalsvillkor och SLA:er, hanteras efterlevnaden med automatiska meddelanden, revisionsspårning och konfigurerbara kontroller.

Eliminera hinder för verksamheten

Snabba upp juridiska godkännanden – Anpassade arbetsflöden minskar granskningstiderna och med mobilanpassade godkännanden via epost påskyndas processen ytterligare.

Juridiska teamet blir digitalt

Skapa ordning i hela processen – Effektivisera och kvalitetssäkra processerna och skapa en rimlig arbetsbelastning för alla med hjälp av automatiserade arbetsflöden och aviseringar.

För Juridik

Trygghet med automatiserade och transparenta processer

Alla företagets avtal ska hanteras med god kontroll, insyn och hög kvalitet

Automatiserad avtalsprocess ger trygghet

Lev upp till förväntningarna – Undvik oönskade kostnader och oväntade intäktsförluster genom att säkerställa riktighet och fullständighet i avtalsprocessen.

God kostnadskontroll på avtalsprocesserna

Reducera finansiella risker – Ekonomi och controllers får synlighet i avtalsflödet och bättre kontroll på kostnadsåtaganden med hjälp av effektiva rapporteringsverktyg.

Intäktsläckage från avtal minimeras

Etablera kontroll – Separata kontroller för intäktssäkring behövs inte. Agiloft ger tillräcklig kontroll för att säkerställa att inte förluster uppstår på grund av otillräcklig kontroll på avtalstider och åtaganden.

Sätt mål på din avtalsprocess och följ upp

Säkerställ processkvaliteten och minimera waste – Agiloft är ett verktyg för att säkerställa kvaliteten i avtalsprocessen. Det skapar nöjda leverantörer, partners och kunder.

För Finans

Automatiserade processer underlättar för alla

Automatiserad avtalsprocess underlättar din upphandling

Med en automatiserad avtalsprocess kan alla skapa nya avtal utan att riskera att göra fel. Avtalsägare och personer som ansvarar för hanteringen av avtal får utmärkta verktyg som underlättar arbetet.

Förbättrat internt samarbete

Samarbetet mellan olika avdelningar blir effektivare. När Agiloft är konfigurerat och klart, blir alla berörda automatiskt involverade när avtalsprocessen är igång. En avdelning som har behov av ett avtal får ett nära, konsekvent och effektivt samarbete med inköp- och juridikavdelningarna via den automatiserade avtalsprocessen.

Synlighet och omdelbar tillgång till alla avtal

Inköpsavdelningen har tillgång till effektiva verktyg för att understödja avtalsägare och övriga inblandade i att upprätta, hantera och övervaka avtal.

Ökat förtroende hos dina externa leverantörer och kunder

Med en ökad kvalitet i din interna avtalsprocess och full kontroll på avtalslivscykeln, blir upplevelsen hos externa partners bättre. Ditt företag kan erbjuda hög integritet, ordning och reda, vilket kommer att uppskattas av alla parter.

För Effektivitet

Fördelarna för dig

75% av stora IT-projekt misslyckas enligt Gartner

Med 25 års erfarenhet och en kodfri plattform så lyckas 99,6% av alla implementeringar av Agiloft CLM!

Löftet, Pengarna tillbaka, inga frågor, så säkra är Agiloft på sin lösning

För stora och små

Kör I molnet eller I dina egna lokaler. Agilofts agila plattform används av Fortune 100 företag, nystartade företag och offentliga verksamheter. Med Agiloft kan du aldrig vara för liten eller för stor.

Kodfri plattform

Äntligen en lösning som du snabbt kan anpassa exakt efter dina behov utan bli fastlåst. Du har alltid den senaste versionen och du kan implementera dina idéer inom veckor istället för månader.

Fördelarna för dig

CLM demo

Hillside Nordic AB är ett ungt modernt företag med unik gedigen kompetens och erfarenhet inom IT. Vi ligger alltid i absolut framkant när det gäller IT Tjänstehantering, Informationssäkerhet, IT Arkitektur, Digitalisering och Samarbetslösningar. Vi vet hur man bygger en effektiv och hållbar IT leverans, oavsett bransch och storlek!

ADRESS:

Campus Gräsvik 8 371 75 Karlskrona, Sverige